Vores perspektivplan er jeres introduktion til institutionen. Den indeholder praktiske informationer i forhold til mål, visioner, rammer og daglig praksis.

Samtidig er den også et styreredskab, som skal bidrage til at rammesætte det pædagogiske arbejde. Perspektivplanen er dynamisk og revideres løbende med afsæt i Aalborg kommunes Børne- og unge politik og Dagtilbudsloven.

Om institutionen 

Snurretoppen er en integreret institution for 0-6 årige beliggende centralt i Nørresundby på toppen af Skansebakken og i gåafstand til Lindholm Søpark, Skanseparken, Lindholm høje og Limfjorden – alt sammen steder som opfordrer til udeleg og sanseoplevelser.

Institutionen er stiftet i sommeren 2019 som svar på et akut behov for pasning af høj kvalitet lokalt i området. Hovedfokus i Snurretoppen er Læring og udvikling, Relationer, Motorik og bevægelse hvilket uddybes i afsnittet værdigrundlag.

 

Adresse og åbningstid:

Skansevej 80

9400 Nørresundby

 

Åbningstid

Mandag-torsdag: 6.30-16.45

Fredag 6.30-16.00

 

Normering 

Institutionen er normeret til 40 børn heraf 15 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn.

Vi overholder som minimum de kommunale normeringskrav og bestræber os til på sigt at opfylde en normering på 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebørn. Samtidig udgør andelen af pædagoguddannet personale minimum 70%.

 

Personalesammensætning 

Pædagogisk leder: Maria Sterup Gaede/37t./uge

Pædagog: Titti Johansen/37t./uge

Pædagog: Nina Støvring Sørensen 37 t./ uge

Pædagog: Christina Manstrup Knudsen 35 t./uge

Pædagog: Anne Weigelt/32t./uge

Pædagog: Rie Nørgaard Nielsen/37t./uge

Pædagog: Melanie Alling Meyer/32t./uge

Medhjælper: John Skovgaard Pedersen/37t./uge

Medhjælper: Jannie Aamann/37t./uge

Køkkenassistent: Ann Olsgaard/15t./uge

Rengøringsassistenter/15-20t./uge

 

Daglig struktur 

Snurretoppen åbner kl. 6.30, og der er morgenmad, vinkning og fælles hygge indtil kl. 8, hvorefter vi fordeler os på stuerne.

Kl. 9.30-11 Efter en formiddags-snack fordeles børnene på stuerne, hvor de sammen med de voksne leger, går på tur eller er fordybet i spil, aktiviteter eller pædagogiske forløb. Nogle af de yngste vuggestuebørn sover første lur. Inden frokost holdes der samling i grupperne.

Kl. 11-12 spiser vi frokost

Kl. 12 er det tid til middagslur for sovebørnene, og resten af børnene leger ude så vidt muligt.

Kl. 14 spiser vi eftermiddagsmad

Kl. 14.30-16.45 leger vi inde eller ude indtil afhentning.

 

Forældrebestyrelse 

Forældrebestyrelsen består af 6 medlemmer; 4 forældre, en fagperson og en personalerepræsentant – herudover to suppleanter fra forældregruppen. Forældrebestyrelsen vælges af de andre forældre for en toårig periode på en årlig generalforsamling i september måned. Forældrebestyrelsen er øverste ledelse i institutionen og har i samråd med revisor og den pædagogiske leder ansvaret for institutionens økonomi. De sikrer tillige at alle love, retningslinjer og kvalitetsparametre på det pædagogiske område overholdes.

Forældrebestyrelsen pr. 26.10.2022:

 

Formand: Mathias Krogh Poulsen

Næstformand: Morten Bach

Bestyrelsesmedlem: Sara Broundal

Bestyrelsesmedlem: Nicolaj Olesen

Bestyrelsesmedlem: Nanna Ibsen

Suppleant: Maria Wittrock Sørensen

Suppleant: Mads Pedersen

 

Personalerepræsentant: Titti Johansen

 

For yderligere information om forældrebestyrelsens arbejde henvises til institutionens vedtægter.

 

Forældresamarbejde 

Vi prioriterer generelt arbejdet med børnenes overgange fra én arena til en anden virkelig højt. Herunder også overgangen fra hjem til institution (og retur). Det er af afgørende betydning for børnenes trivsel, at der er en tæt og gerne daglig dialog mellem forældre og personale. På den måde har personalet mulighed for at justere deres tilgang til børnene, så de bedst muligt møder og støtter deres behov. Samtidig får forældrene vigtige informationer om barnets dag i institutionen, som kan danne grundlag for indblik og samtale.

 

Konkret inviteres alle nye forældre til en individuel opstartssamtale, hvor den pædagogiske leder og barnets kontaktpædagog så vidt muligt deltager. På mødet vil forældrene få praktiske informationer om institutionen, og de vil få lejlighed til at fortælle om deres barn. Der vil samtidig være mulighed for at forventningsafstemme ift. opstart, indkøring, kost og lign.

 

Derudover indkaldes forældre med børn i vuggestuen til et fælles forældremøde forud for børnehavestart. Her vil personalet informere om forskellen på vuggestue og børnehave, om hverdagen, det pædagogiske indhold og aktiviteter i børnehaven.

 

Slutteligt indkaldes alle forældre til førskolebørn til en skoleparathedssamtale forud for skoleindskrivning ultimo året før skolestart. Samtalens fokus vil være en fælles vurdering af, om barnet er skoleparat og hvilke eventuelle arbejdspunkter, der skal fokuseres særligt på i det sidste halve år op til skolestart.

 

Udover disse fastlagte møder og samtaler kan både forældre og personale til enhver tid bede om en samtale, hvis der vurderes et behov for det.

 

Forældrene inddrages desuden i børnenes hverdag i form af billeddokumentation der deles via Parent appen der også giver mulughed for at følge børnenes sovetider og andet relevant information. Forældrene inviteres desuden til at deltage i sociale arrangementer og arbejdsdage i institutionen flere gange årligt.

 

Personalesamarbejde 

Vi tilstræber et højt fagligt niveau i vores personalegruppe og ser samtidig en styrke i at konstituere et team af individer med forskellige spidskompetencer. Det fordrer et arbejdsmiljø med respekt for forskellighed, hvor alle kan være trygge til at diskutere og være uenige, for kun sådan udvikler vi os selv og vores praksis. Fælles for personalet bliver derved passionen for stedet og engagementet i hvert enkelt barn og familie i vores hus.

Der afholdes personalemøder hver 4. uge. Personalemøderne er forum for faglige diskussioner, refleksioner og evaluering på tiltag og strukturer, snakke om børn, revidering af perspektivplan og læreplane mm.

For at sikre et godt arbejdsmiljø og personalets faglige udvikling afholdes der to gange om året medarbejder udviklingssamtaler (MUS) mellem hver enkelt ansat og den pædagogiske leder.

 

Tværfagligt samarbejde 

I Snurretoppen har vi et tæt samarbejde med Aalborg kommune; herunder:

 • Afsnit for tilsyn og privat pasning
 • PPR
 • Tværfagligt team
 • Trivselsforum
 • Familiegruppen
 • Fys/ergo
 • Talepædagoger

På ledelsesniveau samarbejder vi med de andre private institutioner i området.

Derudover vi samarbejder med skolerne i området ift. overgangen mellem børnehave og skole.

 

Værdigrundlag 

 • Motorik og bevægelse:

Snurretoppen er en motorikinstitution og i det daglige tænkes motorik og bevægelse ind i alle praktiske gøremål og pædagogiske aktiviteter. I vuggestuen støttes de 0-3 åriges naturlige motoriske udvikling rulle-krybe-kravle-gå, samtidig med at de små stimuleres og udfordres med både finmotoriske, grovmotoriske og sansemotoriske aktiviteter.

I børnehaven appellerer både indretning og aktiviteter til at bruge kroppen. Børn i børnehavealderen er pr. definition aktive, og det ønsker vi at se som en ressource.

 

I Snurretoppen er det en bevidst prioritering, at børnene er ude så ofte som muligt. Det er vores erfaring, at støj- og konfliktniveauet mindskes, når aktiviteterne flyttes ud, hvor der er ”højere til loftet”. Samtidig åbner legepladsen - og fjord og skov i nærområdet op for helt nye oplevelser og læringsmuligheder. Motorikken bliver udfordret og sanserne stimuleret, når vi  leger ude og går på tur. 

 

 

 • Relationer:

En af de største styrker i Snurretoppen er, at huset rummer både vuggestue og børnehave. Børnene har uanset alder og udviklingstrin nogen at spejle sig i. De store lærer at passe på og hjælpe de små. Og de er samtidig uvurderlige rollemodeller for de små i forhold til, hvordan man navigerer i institutionens rutiner og sociale relationer. Generelt vægtes arbejdet for at styrke børnefællesskabet og børnenes venskaber meget højt. Alle børn har ret til en ven og til at føle sig inkluderet i fællesskabet med de andre.

Med vuggestue og børnehave under samme tag har børnene desuden mulighed for at blive samme sted og sammen med kendte voksne helt fra institutionsstart, og indtil de starter i skole. Det gør det samtidig muligt at tilrettelægge overgangen fra vuggestue til børnehave, så den bliver glidende og i barnets tempo.

 

 • Læring og udvikling:

Vuggestue/børnehavetiden er på én gang en periode i barnets liv med stor værdi i sig selv. Men den er samtidig også en øvebane, hvor barnet træner alle de færdigheder, som han/ hun skal bruge i skolen og ude i verden. Børnehaven er ikke en skole, men læring og udvikling er vigtige parametre i planlægningen af hverdagen i Snurretoppen.  Gennem leg og vokseninitierede aktiviteter undersøger vi sammen verden. Vi snakker om farver, former, dyr, natur og om vejret.  Vi taler om kroppen og om vores følelser. Alt sammen for at blive klogere på os selv, hinanden og alt det rundt omkring os. I Snurretoppen vægter vi tid til nærvær og fordybelse. Når vi følger børnenes initiativer og optagethed, kan vi være med til at skabe læring som giver mening.

Børnene skal udvikle sig i deres eget tempo, og deres progression skal måles ud fra deres eget udgangspunkt, ikke ud fra de andre børn eller en forudbestemt norm. Vi støtter børnene i at mestre flest mulige ting selv. Ved at kigge på de større børn som kan mere, og med hjælp og opmuntring fra de voksne,  bliver børnene gradvist mere selvhjulpne.  Det giver glæde og tro på egne evner.

 

Sprogvurdering og sprogstimulering 

I henhold til Dagtilbudsloven § 11 skal alle børn i treårsalderen sprogvurderes. I Snurretoppen har vi to medarbejdere, som har særligt ansvar for disse sprogvurderinger. Det er deres opgave at udføre testen og at videreformidle resultaterne til forældre og kolleger,  så vi i fællesskab kan iværksætte en relevant indsats for at fremme barnets sproglige udvikling.  

Generelt gennemsyrer vores fokus på sprogstimulering alle hverdagens gøremål, både samlinger og planlagte aktiviteter, men også garderobe-, spise og puslebordssituationer og alt der indimellem. 

 

Vi læner os i det daglige sprogarbejde bl.a. op ad Sprogpakkens 10 understøttende sprogstrategier:

 1. Følg barnets interesse
 2. Brug åbne spørgsmål
 3. Vent på barnets svar
 4. Fortolk og udvid, hvad barnet siger
 5. Hjælp barnet med at sætte ord på
 6. Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen
 7. Relater til noget, barnet kender
 8. Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen
 9. Ret ikke barnets fejl direkte
 10. Leg med sproget, når det er muligt

 

Vi læser, synger og rimer og spiller spil og arbejder desuden med bevægelsesfortællinger ud fra programmet http://www.hoppeline.dk/ som både retter sig mod de 0-3 årige og de 3-6 årige. Vi voksne er opmærksomme på at være gode sproglige rollemodeller ved at indbyde til samtale og ved at støtte børnene i at anvende sproget i sociale sammenhænge. Fx til at aftale legens indhold, sætte ord på egne handlinger, initiativer og ønsker – og til at løse indbyrdes konflikter.

 

Overgang fra børnehave til skole 

I børnenes sidste halve år i børnehaven, fra jul og frem til sommerferien, arbejder vi mere skoleforberedende. Når børnene samles i aldersgrupperne om formiddagen, vil aktiviteterne for førskolebørnene i denne periode bl.a. omhandle leg med bogstaver og tal. Børnene kan øve sig i at kende deres eget navn og måske endda skrive det. De kan forme bogstaver og gå på jagt efter dem på skilte og i naturen. De kan måle, tælle og konstruere ting. I denne alder er børnene særligt nysgerrige og optagede af at forstå verden. Det er vores fornemmeste opgave at give  børnene lysten til at lære og troen på at de kan. Samtidig med at vi forsøger at udfordre børnenes intellekt i denne periode, øver vi også konkrete færdigheder frem mod skolestart. Børnene skal bl.a. øve sig på selv at klare toiletbesøg, de skal kunne vente og lytte, mens andre taler. De skal kunne modtage en kollektiv besked og handle ud fra den voksnes anvisninger.   

I de tidlige sommermåneder besøger vi sammen med børnene deres nye skole både for at gøre overgangen tryg og forudsigelig og for sammen med barnet at kunne snakke om skolen og glæde os til det nye.  Vi aftaler i samråd med forældrene, om det er nødvendigt med en overleveringssamtale mellem os og skolen. I givet fald deltager barnets kontaktpædagog fra Snurretoppen, forældrene, børnehaveklasselæreren og evt. en DUS-pædagog i samtalen.

 

Læreplansarbejde 

Den styrkede pædagogiske læreplan jf. Dagtilbudslovens § 7 og 8 udgør rammen for det pædagogiske arbejde i Snurretoppen.  Det er den pædagogiske leders ansvar, at der udarbejdes en skriftlig læreplan, og at det pædagogiske arbejde i institutionen bliver tilrettelagt og udført inden for læreplanens rammer. Den styrkede pædagogiske læreplan og resultaterne af læreplansarbejdet skal evalueres og revideres mindst hvert andet år. Det er den pædagogiske leders ansvar, at resultaterne af evalueringen offentliggøres.

Den styrkede pædagogiske læreplan byder os gennem leg, planlagte aktiviteter og daglige rutinesituationer at inspirere til læring og motivere til udvikling. Dette i særlig grad ud fra de 6 læreplanstemaer:

 

 • Alsidig personlig udvikling
 • Social udvikling
 • Kommunikation og sprog
 • Krop, sanser og bevægelse
 • Natur, udeliv og science
 • Kultur, æstetik og fællesskab

  

Praktiske Oplysninger

Mad:

Vi tilstræber en sund og varieret kost for børnene. Kostpolitikken følger devisen: ”fornuftigt uden at være fanatisk.”

 • Om morgenen – frem til kl. 8 kan børnene spise morgenmad i institutionen. Vi kan tilbyde havregryn, havregrød, cornflakes og af og til brød, ymer eller andre lødige morgenmadsprodukter.
 • Formiddag og eftermiddag tilbydes børnene frugt og/eller brød.
 • Middagsmåltidet får vi leveret fra Fru Hansens kælder. Det vil være varm mad 3 gange om ugen, og de resterende dage rugbrød med varieret pålæg og grønt eller andre kolde retter. Alt i overensstemmelse med sundhedsstyrelsens anbefalinger og mellem 80-100% økologi. De helt små børn under 1 år tilbydes vand og modermælkserstatning, børnene over 1 år får tilbudt letmælk og vand.

 

Vuggestuebørnenes kost afstemmes altid med forældrene ift. børnenes alder og formåen. Og vi har i langt de fleste tilfælde mulighed for at tilgodese eventuelle allergier eller religiøse hensyn i kostsammensætningen.

 

Skiftetøj:

Børnene har hvert sit garderoberum, hvor der er plads til overtøj, fodtøj og skiftetøj. Børnene skal gerne have overtøj og fodtøj til rådighed, som passer til årstiden/ vejret og rigeligt med skiftetøj - meget gerne med navn i. Hjælp gerne barnet med at holde orden på garderoben og sæt sko og støvler op inden I tager hjem, så det er nemt at komme til at vaske gulv.

 

Legetøj:

Børnene må ikke medbringe legetøj hjemmefra, da det ofte resulterer i konflikter og kan være svært for børnene at dele om deres eget legetøj. Det er samtidig et stort arbejde for personalet at holde styr på legetøjet hjemmefra – tid og ressourcer som går fra børnene.

Hvis børnene sover til middag eller i en periode har brug for særlig tryghed, er det ok med en bamse, nusseklud eller lign.

 

Fødselsdage:

Børnenes fødselsdage er store mærkedage, og vi fejrer dem gerne med sang, flag og hygge. Barnet må denne dag gerne medbringe kage, frugt, boller eller andet til fejringen med vennerne.  Ellers bager vi også gerne med fødselaren på dagen.